ABAP: internal tablo işlemleri

read table : İnternal tablonun bir satırını okur. Tablo anahtarı kullanılarak arama yapmak için kullanılır.
READ TABLE itab table_key| free_key|index.

loop at :Dahili tablolarda döngüsel işlemler yapmak için LOOP AT ifadesi kullanılır. İnternal tablodaki her kayıt için bir döngü bloğu çalıştırılır.
LOOP ifadesi ile WHERE anahtar kelimesi kullanılarak döngü sayısı sınırlandırılabilir. Koşula uyan her kayıt sayısı kadar döngü oluşur.
LOOP AT itab [cond].

insert :Dahili tablolara satır eklemek için INSERT ifadesi kullanılır. INSERT ifadesi
başarısızlıkla sonuçlanırsa sistem değişkeni sy-subrc 4 değerini, başarılı ise 0 değerini
alır.
INSERT itab_position [result].

append : İlgili tabloya veri eklemek için kullanılmaktadır. İnternal tabloya bir veya birden fazla kayıt ekler. Birincil tablo indeksine
bağlı olarak son kayıttan sonra yeni bir kayıt eklenir. INSERT komutuyla aynıdır.
APPEND TO itab [SORTED BY comp] [result].

collect : COLLECT ifadesi anahtar olarak belirtilmiş alanlarda kayıt eklenirken arama
işlemi yapar ve uyuşan bir kayıt bulur ise yeni kayıt olarak ekleme işlemi yapmaz.
Bulduğu kayıt üzerinde anahtar dışındaki sayısal alan üzerinde toplama işlemi yaparak
sadece değişiklik yapar.
COLLECT itab [result].

modify : İlgili tablodaki veriyi değiştirmek için kullanılmaktadır. İnternal tablodaki bir veya daha fazla kaydı değiştirmek için kullanılır.
Kayıtlara indeks numarası veya anahtar alanları ile ulaşılır.
MODIFY table_key|index [TRANSPORTING comp1 comp2 …] [result].

delete: İnternal tablodan bir veya daha fazla sayıda kayıt silmek için veya birbiri ardına sıralanmış çift satırları silmek kullanılır.
DELETE TABLE itab.

SORT : İnternal tabloyu sıralamak için kullanılır.
SORT <itab> [ASCENDING|DESCENDING] [AS TEXT] [STABLE].

Visual Studio 2008 mobile sql server insert

Public Class Uretim_Giris
Dim SqlConnStr As String = “server=192.168.0.144;database=ALIM;uid=HALI;pwd=01234;”
Dim SqlConn As New System.Data.SqlClient.SqlConnection(SqlConnStr)
Dim Readerim As System.Data.SqlClient.SqlDataReader
Dim SqlComm As New System.Data.SqlClient.SqlCommand(“”, SqlConn)

Private Sub MenuItem1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem1.Click
Me.Close()

End Sub

Private Sub editpersonel_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles editpersonel.KeyPress
If e.KeyChar = Microsoft.VisualBasic.ChrW(Keys.Enter) Then
editbarcode.Focus()
End If
End Sub

Private Sub editbarcode_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles editbarcode.KeyPress
If e.KeyChar = Microsoft.VisualBasic.ChrW(Keys.Enter) Then
editmiktar.Focus()
‘editmiktar.SelectedText(“3″)
End If
End Sub

Private Sub Uretim_Giris_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
editpersonel.Focus()
End Sub

Private Sub editmiktar_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
Dim hatasayisi As Integer
Dim girilensayi As Double
hatasayisi = 0

If e.KeyChar = Microsoft.VisualBasic.ChrW(Keys.Enter) Then
girilensayi = editmiktar.Text
ElseIf (editbarcode.Text = “”) Then
editbarcode.Focus()
editbarcode.Text = “bos”
hatasayisi = hatasayisi + 1
ElseIf (editpersonel.Text = “”) Then
editpersonel.Focus()
editpersonel.Text = “bos”
hatasayisi = hatasayisi + 1
ElseIf girilensayi < 0 Then
‘editmiktar.Focus()
hatasayisi = hatasayisi + 1
End If

If hatasayisi = 0 Then
MenuItem1.Enabled = False
MenuItem2_Click(sender, e)

End If
End Sub

Private Sub MenuItem2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem2.Click

Dim hatasayisi As Integer
Dim girilensayi As Double

hatasayisi = 0
girilensayi = editmiktar.Text
MenuItem2.Enabled = False

If (editbarcode.Text = “”) Then
editbarcode.Focus()
editbarcode.Text = “bos”
hatasayisi = hatasayisi + 1
ElseIf (editpersonel.Text = “”) Then
editpersonel.Focus()
editpersonel.Text = “bos”
hatasayisi = hatasayisi + 1
ElseIf girilensayi < 0 Then
editmiktar.Focus()
hatasayisi = hatasayisi + 1
End If

If hatasayisi = 0 Then
MenuItem1.Enabled = False
End If
If hatasayisi = 0 Then
SqlConn.Open()
‘Me.Tag = Me.Tag + 1
‘ Me.Text = “kaydetke” & Me.Tag ‘bu kodu sonraq kaldır
Me.BackColor = Color.DarkRed

SqlComm.CommandText = “INSERT INTO T_PERSONEL_URETIM (PERSONEL,MATERIAL,MIKTAR) VALUES (‘” & editpersonel.Text & “‘,’” & editbarcode.Text & “‘,’” & girilensayi & “‘)”
SqlComm.ExecuteNonQuery()
editpersonel.Text = “”
editbarcode.Text = “”
editmiktar.Text = “0,0″
MenuItem1.Enabled = True
editpersonel.Focus()

SqlConn.Close()

Me.BackColor = Color.DarkBlue
End If

MenuItem2.Enabled = True
End Sub
End Class